لیست اجناس نیوپایپ

لیست اجناس نیوپایپ

لیست اجناس نیوپایپ لیست کامل محصولات تولیدی شرکت نیوپایپ اصفهان

:

کد کالا نام کالا سایز واحد قیمت (ت)
۴۲۱۰۱۱۰ نیوپایپ مغزی ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۲۵,۶۹۰
۴۲۱۰۱۱۲ نیوپایپ مغزی ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۴۷,۱۶۰
۴۲۱۰۱۱۴ نیوپایپ مغزی ۱ اینچ ۱ عدد ۷۴,۵۷۰
۴۲۱۰۱۱۶ نیوپایپ مغزی ۱,۱/۴ اینچ ۱,۱/۴ عدد ۸۲,۱۹۰
۴۲۱۰۱۱۸ نیوپایپ مغزی ۱,۱/۲ اینچ ۱,۱/۲ عدد ۱۰۶,۳۶۰
۴۲۱۰۲۱۰ نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲ اینچ ۱/۲*۳/۴ عدد ۳۹,۲۱۰
۴۲۱۰۲۱۲ نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱ اینچ ۱*۳/۴ عدد ۷۲,۱۸۰
۴۲۱۰۳۱۰ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۲۹,۸۸۰
۴۲۱۰۳۱۲ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۴۱,۳۰۰
۴۲۱۰۳۱۴ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱ اینچ ۱ عدد ۹۰,۹۰۰
۴۲۱۰۳۲۰ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۱۵ میلی متر ۱۵ عدد ۲۲,۵۳۰
۴۲۱۰۳۲۲ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۳۰,۳۲۰
۴۲۱۰۳۲۴ نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۳۰ میلی متر ۳۰ عدد ۳۳,۰۹۰
۴۲۱۰۴۰۶ نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱/۲ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ ۱/۲*۳/۴ عدد ۵۸,۹۳۰
۴۲۱۰۴۰۸ نیوپایپ تبدیل رو پیچ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱/۲ اینچ ۳/۴*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۰۴۱۰ نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱ اینچ ۳/۴*۱ عدد ۷۰,۹۳۰
۴۲۱۰۴۵۰ نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ ۱*۳/۴ عدد ۶۸,۷۱۰
۴۲۱۰۴۵۲ نیوپایپ تبدیل تو پیچ ۱ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ ۱*۱,۱/۴ عدد ۶۶,۴۶۰
۴۲۱۰۴۵۴ نیوپایپ تبدیل تو پیچ۳/۴ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ ۳/۴*۱,۱/۴ عدد ۸۰,۱۸۰
۴۲۱۰۵۱۰ نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۰۵۱۲ نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۰۶۱۰ نیوپایپ چپقی ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۵۳,۸۵۰
۴۲۱۰۶۱۲ نیوپایپ چپقی ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۸۸,۲۶۰
۴۲۱۰۶۱۴ نیوپایپ چپقی ۱ اینچ ۱ عدد ۱۲۵,۴۵۰
۴۲۱۰۶۱۶ نیوپایپ چپقی مخصوص هواگیری ۱/۲*۱ اینچ ۱*۱/۲ عدد ۱۰۰,۵۸۰
۴۲۱۰۸۱۰ نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۰۸۱۲ نیوپایپ مهره ماسوره۳/۴*۱۶ اینچ ۱۶*۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۰۸۱۳ نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۲۰ اینچ ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۰۸۱۴ نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۰ اینچ ۲۰*۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۰۸۱۶ نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۵ اینچ ۲۵*۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۰۸۱۸ نیوپایپ مهره ماسوره ۱*۲۵ اینچ ۲۵*۱ عدد ۰
۴۲۱۰۸۵۰ نیوپایپ حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۱۹۱۲ نیوپایپ درپوش تو پیچ ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۲۱۱۰ نیوپایپ بست لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۶۱۰
۴۲۱۲۱۱۲ نیوپایپ بست لوله ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۷۴۰
۴۲۱۲۱۱۴ نیوپایپ بست لوله ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۸۳۰
۴۲۱۲۱۱۶ نیوپایپ بست لوله ۳۲ میلی متر ۳۲ متر ۱,۴۳۰
۴۲۱۲۱۵۰ نیوپایپ بست زوج لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۱,۱۴۰
۴۲۱۲۱۵۲ نیوپایپ بست زوج لوله ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۱,۱۶۰
۴۲۱۲۱۵۴ نیوپایپ بست زوج لوله ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۱,۳۰۰
۴۲۱۲۱۶۰ نیوپایپ بست خاردار لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۲۲۰
۴۲۱۲۲۱۰ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۱,۷۳۰
۴۲۱۲۲۱۲ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۱,۷۳۰
۴۲۱۲۲۱۴ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۳,۴۲۰
۴۲۱۲۲۱۶ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۳,۴۲۰
۴۲۱۲۲۱۸ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ اینچ ۱ عدد ۵,۱۵۰
۴۲۱۲۲۲۰ نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ اینچ ۱ عدد ۵,۱۵۰
۴۲۱۲۲۵۰ نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۲۷۰ نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱/۲ اینچ ۱/۲ عدد ۱,۷۳۰
۴۲۱۲۲۷۲ نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۲,۶۱۰
۴۲۱۲۲۷۴ نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱ اینچ ۱ عدد ۰
۴۲۱۲۳۱۰ نیوپایپ صفحه نصب تک ۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۲,۵۵۰
۴۲۱۲۴۱۰ نیوپایپ صفحه نصب زوج ۱۵۳ میلی متر ۱۵۳ عدد ۴,۸۱۰
۴۲۱۲۴۱۱ نیوپایپ صفحه نصب زوج ۲۸۰ میلی متر ۲۸۰ عدد ۷,۲۱۰
۴۲۱۲۴۱۲ نیوپایپ صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلی متر ۵۰۰ عدد ۱۱,۶۴۰
۴۲۱۲۴۲۲ نیوپایپ کلکتور مدولار ۲B (۱/۲*”۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۲۳ نیوپایپ کلکتور مدولار ۳B (۱/۲*”۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۲۴ نیوپایپ کلکتور مدولار ۴B (۱/۲*”۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۲ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۲B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۳ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۳B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۴ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۴B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۵ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۵B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۶ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۶B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۷ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۷B (۱/۲*۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۳۸ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۸B (۱/۲*۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۲ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۲B (۱/۲*۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۳ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۳B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۴ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۴B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۵ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۵B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۶ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۶B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۷ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۷B (۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۰
۴۲۱۲۴۴۸ نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۸B (۱/۲*۱) ۱/۲*۱ عدد ۰
۴۲۱۲۴۵۱ نیوپایپ صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی۲۸۰ میلی متر ۲۸۰ عدد ۸,۴۳۰
۴۲۱۲۴۵۲ نیوپایپ صفحه نصب زیر پکیج ۰ عدد ۱۴,۳۷۰
۴۲۱۲۵۱۲ نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۳/۴) ۳/۴*۱/۲ عدد ۱۶۳,۶۹۰
۴۲۱۲۵۱۳ نیوپایپ کلکتور ۳B (“۱/۲*۳/۴) ۳/۴*۱/۲ عدد ۲۴۵,۵۳۰
۴۲۱۲۵۱۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۳/۴) ۳/۴*۱/۲ عدد ۳۲۰,۰۸۰
۴۲۱۲۵۱۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۳/۴) ۳/۴*۱/۲ عدد ۴۰۰,۱۰۰
۴۲۱۲۵۲۲ نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۲۰۸,۱۰۰
۴۲۱۲۵۲۳ نیوپایپ کلکتور ۳B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۳۰۳,۸۷۰
۴۲۱۲۵۲۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۴۰۶,۷۹۰
۴۲۱۲۵۲۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۵۰۳,۹۶۰
۴۲۱۲۵۲۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۶۰۴,۶۵۰
۴۲۱۲۵۲۷ نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۷۰۵,۱۳۰
۴۲۱۲۵۲۸ نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۸۰۵,۶۶۰
۴۲۱۲۵۲۹ نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۸۸۶,۴۱۰
۴۲۱۲۵۳۰ نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۱,۰۲۹,۲۴۰
۴۲۱۲۵۳۱ نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۱,۰۷۲,۱۱۰
۴۲۱۲۵۳۲ نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱) ۱*۱/۲ عدد ۱,۱۶۹,۴۶۰
۴۲۱۲۵۳۳ نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱) ۱*۳/۴ عدد ۵۰۴,۰۷۰
۴۲۱۲۵۳۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱) ۱*۳/۴ عدد ۶۴۲,۱۷۰
۴۲۱۲۵۳۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱) ۱*۳/۴ عدد ۸۶۰,۲۸۰
۴۲۱۲۵۳۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱) ۱*۳/۴ عدد ۸۷۶,۵۹۰
۴۲۱۲۵۴۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۵۸۴,۵۴۰
۴۲۱۲۵۴۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۷۳۰,۳۵۰
۴۲۱۲۵۴۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۸۵۶,۹۴۰
۴۲۱۲۵۴۷ نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۹۹۹,۵۴۰
۴۲۱۲۵۴۸ نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۱,۱۶۷,۶۸۰
۴۲۱۲۵۴۹ نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۱,۲۸۴,۸۳۰
۴۲۱۲۵۵۰ نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۱,۴۲۷,۸۵۰
۴۲۱۲۵۵۱ نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۱,۵۷۰,۹۲۰
۴۲۱۲۵۵۲ نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۱,۷۵۱,۸۶۰
۴۲۱۲۵۵۳ نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۳/۴ عدد ۶۴۶,۷۵۰
۴۲۱۲۵۵۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۳/۴ عدد ۸۴۴,۲۲۰
۴۲۱۲۵۵۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۳/۴ عدد ۱,۰۴۲,۱۸۰
۴۲۱۲۵۵۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۴) ۱,۱/۴*۳/۴ عدد ۱,۲۴۲,۲۴۰
۴۲۱۲۵۶۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۱,۱۴۰,۹۴۰
۴۲۱۲۵۶۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۱,۵۱۵,۱۴۰
۴۲۱۲۵۶۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۱,۸۱۷,۹۷۰
۴۲۱۲۵۶۷ نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۲,۱۲۰,۶۶۰
۴۲۱۲۵۶۸ نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۲,۴۲۳,۵۲۰
۴۲۱۲۵۶۹ نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۲,۷۲۶,۱۹۰
۴۲۱۲۵۷۴ نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۱,۲۴۱,۹۳۰
۴۲۱۲۵۷۵۵ نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۱,۵۵۲,۰۵۰
۴۲۱۲۵۷۶ نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۱,۸۱۸,۴۰۰
۴۲۱۲۵۷۷ نیوپایپ کلکتور ۷B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۲,۱۲۱,۲۷۰
۴۲۱۲۵۷۸ نیوپایپ کلکتور ۸B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۲,۴۲۴,۱۲۰
۴۲۱۲۵۷۹ نیوپایپ کلکتور ۹B (“۳/۴*۱,۱/۲) ۱,۱/۲*۳/۴ عدد ۲,۷۲۶,۷۹۰
۴۲۱۲۵۹۱ نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۴۷,۴۶۰
۴۲۱۲۵۹۲ نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۱ اینچ ۱ عدد ۶۰,۵۹۰
۴۲۱۲۵۹۳ نیوپایپ در پوش تو پیچ ۱ اینچ مخصوص کلکتور مدولار ۱ عدد ۵۵,۷۴۰
۴۲۱۲۵۹۴ نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۴ اینچ ۱,۱/۴ عدد ۹۵,۹۱۰
۴۲۱۲۵۹۵ نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۲ اینچ ۱,۱/۲ عدد ۱۰۸,۸۵۰
۴۲۱۲۶۰۰ نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱ اینچ ۱ عدد ۵۹,۴۶۰
۴۲۱۲۶۰۲ نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱,۱/۴ اینچ ۱,۱/۴ عدد ۱۰۲,۳۰۰
۴۲۱۲۶۰۳ نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۴” با خروجی ۱/۲ توپیچ ۱,۱/۴*۱/۲ عدد ۸۴,۸۶۰
۴۲۱۲۶۰۴ نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱,۱/۲ اینچ ۱,۱/۲ عدد ۱۰۷,۴۱۰
۴۲۱۲۶۰۵ نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۲” با خروجی ۱/۲ توپیچ ۱,۱/۲*۱/۲ عدد ۹۷,۵۴۰
۴۲۱۲۶۱۰ نیوپایپ پیچ هواگیری دستی ۰ عدد ۱۴,۹۹۰
۴۲۱۲۶۵۲ نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز۲۰ ۲۰ عدد ۶۶,۸۸۰
۴۲۱۲۶۵۴ نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۲۵ ۲۵ عدد ۸۵,۵۴۰
۴۲۱۲۶۵۵ نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۱۶ ۱۶ عدد ۵۵,۲۲۰
۴۲۱۲۶۵۶ نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۳۲ ۳۲ عدد ۹۷,۱۹۰
۴۲۱۲۷۱۰ نیوپایپ ابزار تنظیم ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۰
۴۲۱۲۷۱۲ نیوپایپ ابزار تنظیم ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۰
۴۲۱۲۷۱۶ نیوپایپ ابزار تنظیم ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۳۸۰,۶۲۰
۴۲۱۲۷۱۸ نیوپایپ ابزار تنظیم ۴۰ میلی متر ۴۰ عدد ۳۹۱,۴۲۰
۴۲۱۲۷۲۰ نیوپایپ ابزار تنظیم ۵۰ میلی متر ۵۰ عدد ۵۸۹,۲۳۰
۴۲۱۲۷۲۲ نیوپایپ ابزار تنظیم ۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۶۵۰,۳۷۰
۴۲۱۲۷۲۳ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۲,۹۵۰,۹۱۰
۴۲۱۲۷۲۴ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۳,۸۹۴,۵۸۰
۴۲۱۲۷۲۵ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۴,۷۶۹,۰۵۰
۴۲۱۲۷۲۶ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۵,۷۰۰,۶۲۰
۴۲۱۲۷۲۷ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۶,۷۳۰,۲۳۰
۴۲۱۲۷۲۸ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ پرسی ۱/۲*۱ عدد ۷,۶۵۳,۶۴۰
۴۲۱۲۷۵۰ نیوپایپ ابزار تنظیم سه پره(۱۶-۲۰-۲۵) ۲۵-۲۰-۱۶ عدد ۵۵,۲۲۰
۴۲۱۲۸۱۰ نیوپایپ قیچی لوله بر M۴۲ ۰ عدد ۲۱۱,۱۱۰
۴۲۱۲۸۲۳ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۲,۶۰۰,۰۴۰
۴۲۱۲۸۲۴ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۳,۴۴۸,۸۹۰
۴۲۱۲۸۲۵ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۴,۲۸۹,۷۴۰
۴۲۱۲۸۲۶ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۵,۱۲۱,۴۷۰
۴۲۱۲۸۲۷ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۵,۸۵۹,۹۴۰
۴۲۱۲۸۲۸ نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ کوپلی ۱/۲*۱ عدد ۶,۸۳۴,۱۲۰
۴۲۱۲۹۱۰ نیوپایپ جعبه ابزار کامل ۰ عدد ۱,۲۹۴,۶۷۰
۴۲۱۳۰۱۰ فوم لوله ای ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۱,۴۰۰
۴۲۱۳۰۱۲ فوم لوله ای ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۱,۷۸۰
۴۲۱۳۰۱۴ فوم لوله ای ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۲,۲۴۰
۴۲۱۳۰۱۶ فوم لوله ای ۳۲ میلی متر ۳۲ متر ۲,۸۹۰
۴۲۱۳۰۱۸ فوم لوله ای۴۰ میلی متر ۴۰ متر ۳,۹۲۰
۴۲۱۳۰۲۰ فوم لوله ای ۵۰ میلی متر ۵۰ متر ۴,۸۵۰
۴۲۱۳۰۲۲ فوم لوله ای ۶۳ میلی متر ۶۳ متر ۷,۲۸۰
۴۲۱۳۱۱۲ نیوپایپ شارژر دستگاه پرس ۰ عدد ۸۶۵,۳۵۰
۴۲۱۳۱۱۴ نیوپایپ باتری دستگاه پرس ۰ عدد ۲,۱۶۹,۷۳۰
۴۲۱۳۲۱۸ نیوپایپ قالب ۴۰ میلی متر ۴۰ عدد ۵۳۳,۱۱۰
۴۲۱۳۲۲۰ نیوپایپ قالب ۵۰ میلی متر ۵۰ عدد ۵۳۳,۱۱۰
۴۲۱۳۲۲۲ نیوپایپ قالب۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۲,۳۵۶,۶۰۰
۴۲۱۳۳۱۰ نیوپایپ فک پرس ۵۰-۴۰ میلی متر ۴۰-۵۰ عدد ۳,۱۶۶,۶۳۰
۴۲۱۳۳۱۲ نیوپایپ فک پرس ۷۵-۶۳ میلی متر ۶۳-۷۵ عدد ۲,۴۳۹,۴۸۰
۴۲۱۳۴۱۰ نیوپایپ جعبه فک و قالب ۳۲-۱۶ میلی متر ۱۶-۳۲ عدد ۶,۱۸۰,۹۲۰
۴۲۱۳۵۱۰ نیوپایپ فک و قالب ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۱,۴۴۸,۰۵۰
۴۲۱۳۵۱۲ نیوپایپ فک و قالب ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۱,۵۱۹,۹۸۰
۴۲۱۳۵۱۴ نیوپایپ فک و قالب ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۱,۷۸۲,۷۰۰
۴۲۱۳۵۱۶ نیوپایپ فک و قالب ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۱,۹۷۰,۳۵۰
۴۲۱۴۰۱۰ نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲-۱۶ میلی متر ۱۶-۳۲ عدد ۱,۸۲۹,۶۱۰
۴۲۱۴۰۱۲ نیوپایپ لوله خم کن سایز ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۳۷,۳۲۰
۴۲۱۴۰۱۴ نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۴۱,۲۲۰
۴۲۱۴۰۱۶ نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۴۹,۰۰۰
۴۲۱۴۰۱۸ نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۵۳,۹۷۰
۴۲۱۴۰۲۰ نیوپایپ دسته ابزار تنظیم ۰ عدد ۲۴,۱۲۰
۴۲۱۵۰۱۰ نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ ۴۵*۴۵ عدد ۴۷۹,۴۰۰
۴۲۱۵۰۱۲ نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۶۵ ۶۵*۴۵ عدد ۶۰۲,۱۰۰
۴۲۱۵۰۱۴ نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۹۵ ۹۵*۴۵ عدد ۸۰۱,۵۰۰
۴۲۱۵۰۱۵ نیوپایپ جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) ۵۰*۶۵ عدد ۷۲۸,۶۰۰
۴۲۱۵۰۱۶ نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۵*۴۵ ۴۵*۸۵ عدد ۶۹۹,۹۰۰
۴۲۱۵۰۱۷ نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۵۰ سانتی) ۴۵*۵۰ عدد ۰
۴۲۱۵۰۱۸ نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۴۵ سانتی) ۴۵*۵۰ عدد ۰
۴۲۱۵۰۲۰ نیوپایپ متر جعبه ابزار ۳ متر ۰ عدد ۰
۴۲۱۵۰۲۰۱ نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) ۵۰*۸۰ عدد ۰
۴۲۱۵۰۲۲ نیوپایپ جعبه کلکتور ۷۵*۴۵ ۴۵*۷۵ عدد ۰
۴۲۱۵۰۳۰ نیوپایپ کیف سامسونت ۰ عدد ۰
۴۲۱۵۰۵۰ نیوپایپ پایه کلکتور ۰ عدد ۱۸,۶۰۰
۴۲۱۵۱۱۰ نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۱۵۱۱۱ نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ طرح B ۳/۴ عدد ۱,۷۵۰
۴۲۱۵۱۱۳ نیوپایپ بست کلکتور ۱ اینچ طرح B ۱ عدد ۱,۹۹۰
۴۲۱۵۱۱۵ نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۴ اینچ طرح B ۱,۱/۴ عدد ۲,۴۴۰
۴۲۱۵۱۲۸ نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۲ اینچ طرح B ۱,۱/۲ عدد ۲,۶۳۰
۴۲۱۶۰۱۰ نیوپایپ دستگاه منگنه زن بست خاردار ۰ عدد ۱,۹۵۴,۷۱۰
۴۲۱۷۰۱۰ نیوپایپ رول باز کن لوله ۰ عدد ۱,۹۶۱,۶۵۰
۴۲۱۸۰۱۲ نیوپایپ محلول کاهنده نقطه انجماد(مکنا) ۲۰ لیتری ۲۰ عدد ۰
۴۲۲۰۱۱۰ نیوپایپ بوشن پرسی ۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶ عدد ۵۷,۶۶۰
۴۲۲۰۱۱۲ نیوپایپ بوشن پرسی ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ عدد ۷۷,۱۱۰
۴۲۲۰۱۱۴ نیوپایپ بوشن پرسی ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ عدد ۱۱۴,۴۴۰
۴۲۲۰۱۱۶ نیوپایپ بوشن پرسی ۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲ عدد ۱۶۰,۱۹۰
۴۲۲۰۱۱۸ نیوپایپ بوشن پرسی ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ عدد ۶۲۴,۲۱۰
۴۲۲۰۱۲۰ نیوپایپ بوشن پرسی ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ عدد ۹۶۰,۳۰۰
۴۲۲۰۱۲۲ نیوپایپ بوشن پرسی ۶۳*۶۳ ۶۳*۶۳ عدد ۱,۶۲۰,۱۱۰
۴۲۲۰۲۱۰ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶ عدد ۶۶,۹۱۰
۴۲۲۰۲۱۲ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶ عدد ۹۴,۸۵۰
۴۲۲۰۲۱۴ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰ عدد ۱۰۷,۱۹۰
۴۲۲۰۲۱۶ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲ ۳۲*۲۰ عدد ۱۱۰,۰۷۰
۴۲۲۰۲۱۸ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲ ۳۲*۲۵ عدد ۱۲۴,۵۴۰
۴۲۲۰۲۲۲ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۴۰ ۴۰*۲۵ عدد ۵۳۹,۶۴۰
۴۲۲۰۲۲۴ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۴۰ ۴۰*۳۲ عدد ۵۸۵,۴۳۰
۴۲۲۰۲۲۶ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۵۰ ۵۰*۳۲ عدد ۶۳۰,۳۲۰
۴۲۲۰۲۲۸ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۵۰ ۵۰*۴۰ عدد ۶۹۸,۰۰۰
۴۲۲۰۲۳۲ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۶۳ ۶۳*۴۰ عدد ۱,۳۵۸,۶۲۰
۴۲۲۰۲۳۴ نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۵۰*۶۳ ۶۳*۵۰ عدد ۱,۴۴۰,۶۶۰
۴۲۲۰۵۱۰ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶ عدد ۸۴,۰۵۰
۴۲۲۰۵۱۲ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ عدد ۱۰۶,۳۸۰
۴۲۲۰۵۱۴ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ عدد ۱۵۸,۱۴۰
۴۲۲۰۵۱۶ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲ عدد ۲۰۵,۴۰۰
۴۲۲۰۵۱۸ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ عدد ۸۷۵,۱۳۰
۴۲۲۰۵۲۰ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ عدد ۱,۳۰۲,۱۸۰
۴۲۲۰۵۲۲ نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۶۳*۶۳ ۶۳*۶۳ عدد ۲,۴۸۰,۹۶۰
۴۲۲۰۷۱۰ نیوپایپ سه راهی پرسی ۱۶*۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶*۱۶ عدد ۹۸,۳۰۰
۴۲۲۰۷۱۲ نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰*۲۰ عدد ۱۳۵,۹۰۰
۴۲۲۰۷۱۴ نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵*۲۵ عدد ۲۳۷,۴۹۰
۴۲۲۰۷۱۶ نیوپایپ سه راهی پرسی ۳۲*۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲*۳۲ عدد ۳۰۳,۴۶۰
۴۲۲۰۷۱۸ نیوپایپ سه راهی پرسی ۴۰*۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰*۴۰ عدد ۱,۱۸۸,۲۹۰
۴۲۲۰۷۲۰ نیوپایپ سه راهی پرسی ۵۰*۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰*۵۰ عدد ۲,۰۳۷,۱۵۰
۴۲۲۰۷۲۲ نیوپایپ سه راهی پرسی ۶۳*۶۳*۶۳ ۶۳*۶۳*۶۳ عدد ۳,۰۲۲,۰۴۰
۴۲۲۰۷۴۰ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶ ۱۶*۲۰*۱۶ عدد ۱۳۴,۸۲۰
۴۲۲۰۷۴۲ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶*۱۶ عدد ۱۰۸,۲۲۰
۴۲۲۰۷۴۴ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶*۲۰ عدد ۱۱۷,۹۱۰
۴۲۲۰۷۴۶ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰*۱۶ عدد ۱۴۲,۹۳۰
۴۲۲۰۷۴۸ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶*۱۶ عدد ۱۶۱,۶۳۰
۴۲۲۰۷۴۹ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶*۲۰ عدد ۱۶۰,۵۷۰
۴۲۲۰۷۵۰ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶*۲۵ عدد ۱۶۹,۰۶۰
۴۲۲۰۷۵۲ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰*۲۰ عدد ۱۸۳,۷۳۰
۴۲۲۰۷۵۴ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰*۲۵ عدد ۲۰۳,۹۳۰
۴۲۲۰۷۵۷ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲ ۳۲*۱۶*۲۵ عدد ۲۱۳,۸۶۰
۴۲۲۰۷۵۸ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲ ۳۲*۱۶*۳۲ عدد ۲۴۱,۸۴۰
۴۲۲۰۷۶۰ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲ ۳۲*۲۰*۳۲ عدد ۲۴۷,۰۲۰
۴۲۲۰۷۶۲ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲ ۳۲*۲۵*۲۵ عدد ۲۴۶,۰۱۰
۴۲۲۰۷۶۴ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲ ۳۲*۲۵*۳۲ عدد ۲۷۶,۲۵۰
۴۲۲۰۷۷۰ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۰*۴۰ ۴۰*۲۰*۴۰ عدد ۱,۰۲۱,۸۱۰
۴۲۲۰۷۷۳ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰ ۴۰*۲۵*۴۰ عدد ۱,۰۵۱,۰۴۰
۴۲۲۰۷۷۶ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰ ۴۰*۳۲*۳۲ عدد ۱,۰۰۸,۲۱۰
۴۲۲۰۷۷۹ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰ ۴۰*۳۲*۴۰ عدد ۱,۱۷۹,۲۳۰
۴۲۲۰۷۸۲ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۲۵*۵۰ ۵۰*۲۵*۵۰ عدد ۱,۲۸۴,۲۹۰
۴۲۲۰۷۸۴ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰ ۵۰*۳۲*۵۰ عدد ۱,۳۳۴,۵۶۰
۴۲۲۰۷۸۶ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰ ۵۰*۴۰*۵۰ عدد ۱,۴۵۱,۸۲۰
۴۲۲۰۷۹۰ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۲۵*۶۳ ۶۳*۲۵*۶۳ عدد ۲,۲۸۵,۱۶۰
۴۲۲۰۷۹۲ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۳۲*۶۳ ۶۳*۳۲*۶۳ عدد ۲,۳۸۴,۱۵۰
۴۲۲۰۷۹۴ نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۴۰*۶۳ ۶۳*۴۰*۶۳ عدد ۰
۴۲۲۰۹۱۰ نیوپایپ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۱۰۹,۸۲۰
۴۲۲۰۹۱۱ نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی ۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۲۰۹۱۴ نیوپایپ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۱۲۶,۳۰۰
۴۲۲۰۹۱۵ نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۲۱۰۱۰ نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۱۶ ۱۶*۳/۴ عدد ۱۲۱,۹۸۰
۴۲۲۱۰۱۴ نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۱۴۸,۳۱۰
۴۲۲۱۱۱۰ نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۵۰,۵۲۰
۴۲۲۱۱۱۴ نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۷۷,۳۲۰
۴۲۲۱۳۱۰ نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۵۰,۵۲۰
۴۲۲۱۳۱۴ نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۷۷,۳۲۰
۴۲۲۱۵۱۰ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۹۳,۲۰۰
۴۲۲۱۵۱۱ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ طرح B ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۰
۴۲۲۱۵۱۲ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۲۰ عدد ۱۳۵,۳۱۰
۴۲۲۱۵۱۴ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۳۲,۶۰۰
۴۲۲۱۵۱۶ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۱۶ عدد ۱۳۴,۰۲۰
۴۲۲۱۶۱۰ نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۶۵,۶۰۰
۴۲۲۱۶۱۱ نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶ طرح B ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۲۱۶۱۴ نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۸۹,۶۰۰
۴۲۲۱۶۱۸ نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۲۰۲,۲۲۰
۴۲۲۱۶۲۲ نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۲۲۵,۰۵۰
۴۲۲۱۷۱۰ نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۵۳,۹۴۰
۴۲۲۱۷۱۴ نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۹۶,۳۰۰
۴۲۲۱۸۱۰ نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۲۰۹,۰۷۰
۴۲۲۱۸۱۴ نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۰
۴۲۲۱۹۱۰ نیوپایپ در پوش پرسی ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۳۷,۲۸۰
۴۲۲۱۹۱۲ نیوپایپ در پوش پرسی ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۵۳,۹۴۰
۴۲۲۱۹۱۴ نیوپایپ در پوش پرسی ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۵۹,۲۷۰
۴۲۲۱۹۱۶ نیوپایپ در پوش پرسی ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۸۹,۸۱۰
۴۲۲۱۹۱۸ نیوپایپ در پوش پرسی ۴۰ میلی متر ۴۰ عدد ۲۳۶,۳۹۰
۴۲۲۱۹۲۰ نیوپایپ در پوش پرسی ۵۰ میلی متر ۵۰ عدد ۲۹۵,۲۲۰
۴۲۲۱۹۲۲ نیوپایپ در پوش پرسی ۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۳۶۳,۰۷۰
۴۲۳۰۲۱۰ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۵۱,۱۶۰
۴۲۳۰۲۱۲ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۶۹,۷۸۰
۴۲۳۰۲۱۴ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۹۴,۱۷۰
۴۲۳۰۲۱۶ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۵ ۲۵*۱/۲ عدد ۹۹,۵۵۰
۴۲۳۰۲۱۸ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۱۴,۱۷۰
۴۲۳۰۲۲۰ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۵۷,۷۵۰
۴۲۳۰۲۲۲ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۷۰,۴۹۰
۴۲۳۰۲۲۴ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۳۲ ۳۲* ۱,۱/۴ عدد ۳۰۸,۰۳۰
۴۲۳۰۲۲۸ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۴۰ ۴۰* ۱,۱/۴ عدد ۷۶۰,۰۴۰
۴۲۳۰۲۳۲ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰ ۵۰*۱,۱/۲ عدد ۹۴۹,۴۷۰
۴۲۳۰۲۳۶ نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۲*۶۳ ۶۳*۲ عدد ۱,۴۹۷,۸۱۰
۴۲۳۰۴۱۰ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۶۸,۴۰۰
۴۲۳۰۴۱۲ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۷۴,۴۵۰
۴۲۳۰۴۱۴ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۹۷,۳۲۰
۴۲۳۰۴۱۸ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۱۹,۳۷۰
۴۲۳۰۴۲۰ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۶۵,۶۹۰
۴۲۳۰۴۲۲ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۸۶,۹۳۰
۴۲۳۰۴۲۴ نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱,۱/۴*۳۲ ۳۲*۱,۱/۴ عدد ۳۴۴,۴۲۰
۴۲۳۰۴۲۸ نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۴۰ ۴۰*۱,۱/۲ عدد ۷۶۵,۹۱۰
۴۲۳۰۴۳۲ نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰ ۵۰*۱,۱/۲ عدد ۹۴۸,۲۶۰
۴۲۳۰۴۳۶ نیوپایپ تو پیچ پرسی “۲*۶۳ ۶۳*۲ عدد ۱,۶۱۱,۶۰۰
۴۲۳۰۵۱۰ نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۷۵,۶۹۰
۴۲۳۰۵۱۴ نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۱۱۱,۱۵۰
۴۲۳۰۵۱۸ نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۴۳,۱۱۰
۴۲۳۰۵۲۰ نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱ *۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۹۷,۱۷۰
۴۲۳۰۵۲۲ نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۲۰۹,۲۶۰
۴۲۳۰۶۱۰ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۹۱,۰۶۰
۴۲۳۰۶۱۲ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۱۰۴,۸۰۰
۴۲۳۰۶۱۴ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۱۲۵,۲۰۰
۴۲۳۰۶۱۸ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۲۴,۲۶۰
۴۲۳۰۶۲۰ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۶۹,۶۲۰
۴۲۳۰۶۲۲ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۸۶,۹۳۰
۴۲۳۰۶۲۶ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۴۰ ۴۰*۱,۱/۲ عدد ۷۶۵,۹۱۰
۴۲۳۰۶۳۰ نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۵۰ ۵۰*۱,۱/۲ عدد ۹۴۸,۲۶۰
۴۲۳۰۷۶۰ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۲۲,۰۱۰
۴۲۳۰۷۶۲ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۵۱,۲۲۰
۴۲۳۰۷۶۶ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۱/۲*۲۵ ۲۵*۱/۲*۲۵ عدد ۱۹۶,۹۷۰
۴۲۳۰۷۶۸ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴*۲۵ عدد ۲۵۴,۳۵۰
۴۲۳۰۷۷۲ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۳۲*”۳/۴*۳۲ ۳۲*۳/۴*۳۲ عدد ۲۹۶,۳۸۰
۴۲۳۰۷۷۶ نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۴۰*”۳/۴*۴۰ ۴۰*۳/۴*۴۰ عدد ۸۷۹,۸۲۰
۴۲۳۰۸۱۰ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۳۹,۰۵۰
۴۲۳۰۸۱۶ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۴۷,۱۳۰
۴۲۳۰۸۲۰ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی “۳/۴ *۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۷۳,۳۹۰
۴۲۳۰۸۲۴ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱ *۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۰۹,۳۸۰
۴۲۳۰۸۲۸ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۴ *۴۰ ۴۰*۱,۱/۴ عدد ۱۷۸,۱۵۰
۴۲۳۰۸۳۶ نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۲ *۵۰ ۵۰*۱,۱/۲ عدد ۱۷۷,۵۲۰
۴۲۳۲۵۵۲ نیوپایپ نیو والو دو سر رو پیچ “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۰۰ نیوپایپ والو کلکتوری ۱/۲ قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۰۱ نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” با دسته پروانه ای(توپی بزرگ) ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۰۲ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲ *۱۶” با دسته پروانه ای ۱۶*۱/۲ عدد ۶۰,۷۲۰
۴۲۳۵۰۰۴ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲*۲۰” با دسته پروانه ای ۲۰*۱/۲ عدد ۷۳,۳۰۰
۴۲۳۵۰۰۵ نیوپایپ والو کلکتوری ۳/۴ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ای ۳/۴ عدد ۱۳۳,۵۵۰
۴۲۳۵۰۰۶ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۰” با دسته پروانه ای ۲۰*۳/۴ عدد ۱۵۷,۵۹۰
۴۲۳۵۰۰۸ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۵” با دسته پروانه ای ۲۵*۳/۴ عدد ۱۷۴,۴۴۰
۴۲۳۵۰۱۰ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۲۵” با دسته پروانه ای ۲۵*۱ عدد ۲۳۸,۷۲۰
۴۲۳۵۰۱۲ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۳۲” با دسته پروانه ای ۳۲*۱ عدد ۲۷۱,۴۷۰
۴۲۳۵۰۱۴ نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد) ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۱۶ نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ ۱/۲ عدد ۱۱۵,۷۵۰
۴۲۳۵۰۱۸ نیوپایپ والو خروجی رادیاتوری ۱/۲ ۱/۲ عدد ۹۷,۵۷۰
۴۲۳۵۰۲۰ نیوپایپ والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای ۱/۲”SGP آبی و قرمز ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۲۱ نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” (آبی و قرمز) ۱/۲ عدد ۱۰۵,۶۴۰
۴۲۳۵۰۲۲ نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۱۶ آبی و قرمز ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۲۴ نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۰۴۰ نیوپایپ والو کلکتوری یکسر مغزی ” ۳/۴ آبی و قرمز ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۰۴۲ نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۰ آبی و قرمز ۲۰*۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۰۴۴ نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۵ آبی و قرمز ۲۵*۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۰۴۶ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵ آبی و قرمز ۲۵*۱ عدد ۲۲۵,۰۶۰
۴۲۳۵۰۴۸ نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۲۷۱,۸۲۰
۴۲۳۵۰۷۰ نیوپایپ والو دو سرپیچ ۱/۲ با دبی ۱۵ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۱۱۶ نیوپایپ والو هواگیری با ورودی ۱/۲ ۱/۲ عدد ۱۹۰,۰۸۰
۴۲۳۵۱۱۸ نیوپایپ والو هواگیری کامل “۱ (بهمراه شیر تخلیه) ۱ عدد ۴۰۴,۶۲۰
۴۲۳۵۱۲۲ نیوپایپ نیو والو کوپلی ۱/۲*۱۶ طرح جدید ۱۶*۱/۲ عدد ۵۸,۱۰۰
۴۲۳۵۱۲۴ نیوپایپ نیو والو کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۱۳۲ نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۱۶ آبی و قرمز ۱۶ عدد ۰
۴۲۳۵۱۳۴ نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۲۰ ۲۰ عدد ۰
۴۲۳۵۲۱۴ نیوپایپ والو کنار گذر(بای پس) ۱” ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۲۶۲ نیوپایپ نیو والو دو سر تو پیچ “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۲۷۲ نیوپایپ نیو والو تو پیچ رو پیچ “۱/۲ دسته آبی و قرمز ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۳۱۰ نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۳۱۲ نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۳/۴ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۴۵۲ نیوپایپ والو زانویی(پشت لباسشویی) ۳/۴*۱/۲ ۱/۲*۳/۴ عدد ۷۵,۶۹۰
۴۲۳۵۴۵۳ نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۳/۴*۲۵ آبی و قرمز ۲۵*۳/۴ عدد ۲۰۱,۸۳۰
۴۲۳۵۴۵۴ نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۱*۲۵ آبی و قرمز ۲۵*۱ عدد ۲۵۴,۱۰۰
۴۲۳۵۴۵۶ نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۱*۳۲ آبی و قرمز ۳۲*۱ عدد ۳۲۵,۷۹۰
۴۲۳۵۷۰۰ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ ” ۱/۲ دسته گازی ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۷۰۲ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته گازی ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۷۰۴ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۱ دسته گازی ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۷۱۰ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای ” ۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۷۱۲ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۷۱۴ نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای “۱ ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۷۲۰ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱/۲ دسته گازی ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۷۲۲ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته گازی ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۷۲۴ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱ دسته گازی ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۷۳۰ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۷۳۲ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۷۳۴ نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱ ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۸۱۶ نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ ۱/۲ آبی و قرمز ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۸۱۸ نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۸۲۰ نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۳/۴ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۸۲۲ نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۳/۴ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۸۴۰ نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۳/۸*۱/۲ ۱/۲*۳/۸ عدد ۶۰,۸۴۰
۴۲۳۵۸۴۲ نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۱/۲*۱/۲ ۱/۲*۱/۲ عدد ۶۲,۲۴۰
۴۲۳۵۸۵۰ نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۳/۸*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز ۱/۲*۳/۸ عدد ۶۰,۸۴۰
۴۲۳۵۸۵۲ نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۱/۲*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز ۱/۲*۱/۲ عدد ۶۲,۲۴۰
۴۲۳۵۸۷۰ نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ آبی و قرمز ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۸۷۲ نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ دسته فلزی ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۸۹۰ نیوپایپ والو دو سر رو پیچ “۱ آبی و قرمز ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۸۹۲ نیوپایپ والو دو سرو پیچ “۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی ۱ عدد ۰
۴۲۳۵۹۰۰ نیوپایپ شیر حیاطی “۱/۲*۱/۲ ۱/۲*۱/۲ عدد ۱۰۳,۵۳۰
۴۲۳۵۹۲۰ نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۱۶ پرسی،مخصوص والو “۱/۲ ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۹۲۱ نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۱/۲ ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۹۲۲ نیوپایپ مهره ماسوره “۳/۴*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۳/۴ ۲۰*۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۹۳۰ نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۹۳۲ نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۳/۴ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۳۵۹۴۰ نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۳۵۹۴۲ نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۳/۴ ۳/۴ عدد ۰
۴۲۴۰۱۱۰ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۱۳,۷۸۰
۴۲۴۰۱۱۲ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۲۰,۵۱۰
۴۲۴۰۱۱۴ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۳۹,۱۹۰
۴۲۴۰۱۱۶ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۴۶,۸۴۰
۴۲۴۰۱۱۸ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۴۰ میلی متر ۴۰ عدد ۶۶,۲۲۰
۴۲۴۰۱۲۰ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۵۰ میلی متر ۵۰ عدد ۸۳,۶۹۰
۴۲۴۰۱۲۲ نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۱۲۴,۹۳۰
۴۲۴۰۲۱۰ نیوپایپ اورینگ ۱۶ میلی متر ۱۶ عدد ۸۰۰
۴۲۴۰۲۱۲ نیوپایپ اورینگ ۲۰ میلی متر ۲۰ عدد ۱,۳۵۰
۴۲۴۰۲۱۴ نیوپایپ اورینگ ۲۵ میلی متر ۲۵ عدد ۱,۶۷۰
۴۲۴۰۲۱۶ نیوپایپ اورینگ ۳۲ میلی متر ۳۲ عدد ۲,۲۲۰
۴۲۴۰۲۱۸ نیوپایپ اورینگ ۴۰ میلی متر ۴۰ عدد ۲,۴۳۰
۴۲۴۰۲۲۰ نیوپایپ اورینگ۵۰ میلی متر ۵۰ عدد ۳,۶۶۰
۴۲۴۰۲۲۲ نیوپایپ اورینگ ۶۳ میلی متر ۶۳ عدد ۶,۴۰۰
۴۲۴۰۲۳۰ نیوپایپ اورینگ “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۴۰۲۳۴ نیوپایپ اورینگ “۱ ۱ عدد ۰
۴۲۵۰۱۰۸ نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۵۸,۸۰۰
۴۲۵۰۱۱۰ نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۷۱,۰۰۰
۴۲۵۰۱۱۲ نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۹۲,۲۷۰
۴۲۵۰۱۱۴ نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۰۵,۴۴۰
۴۲۵۰۱۱۸ نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی ۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۹۴,۸۴۰
۴۲۵۰۲۰۸ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۵۴,۸۰۰
۴۲۵۰۲۱۰ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۷۴,۷۰۰
۴۲۵۰۲۱۱ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۵ ۲۵*۱/۲ عدد ۱۰۹,۳۷۰
۴۲۵۰۲۱۲ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۱۳,۶۷۰
۴۲۵۰۲۱۵ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۸۹,۹۱۰
۴۲۵۰۲۱۸ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۱”*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۱۷۵,۲۸۰
۴۲۵۰۲۲۰ نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱*۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۷۲,۷۶۰
۴۲۵۳۲۱۰ نیوپایپ پایه شیر قطع و وصل پلیمری ۰ عدد ۰
۴۲۵۴۱۰۰ نیوپایپ محفظه تلسکوپی ۰ عدد ۰
۴۲۶۰۱۱۰ نیوپایپ بوشن کوپلی ۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶ عدد ۸۶,۶۴۰
۴۲۶۰۱۱۲ نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ عدد ۱۱۳,۵۲۰
۴۲۶۰۱۱۴ نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ عدد ۱۷۲,۴۳۰
۴۲۶۰۱۱۶ نیوپایپ بوشن کوپلی ۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲ عدد ۲۶۳,۳۰۰
۴۲۶۰۲۱۰ نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶ عدد ۱۰۳,۵۲۰
۴۲۶۰۲۱۲ نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶ عدد ۱۲۳,۲۶۰
۴۲۶۰۲۱۴ نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰ عدد ۱۳۶,۳۰۰
۴۲۶۰۲۱۸ نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۵*۳۲ ۳۲*۲۵ عدد ۲۳۰,۹۱۰
۴۲۶۰۴۱۰ نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶ عدد ۱۱۱,۴۳۰
۴۲۶۰۴۱۲ نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ عدد ۱۲۵,۹۵۰
۴۲۶۰۴۱۴ نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ عدد ۲۱۵,۸۱۰
۴۲۶۰۴۱۶ نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲ عدد ۳۱۵,۷۰۰
۴۲۶۰۵۱۰ نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۹۱,۲۴۰
۴۲۶۰۵۱۴ نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴ عدد ۱۱۳,۰۷۰
۴۲۶۰۵۱۸ نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۴۰,۱۹۰
۴۲۶۰۵۲۰ نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۲۵ ۲۵*۱ عدد ۱۴۹,۷۵۰
۴۲۶۰۵۲۲ نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۳۲ ۳۲*۱ عدد ۲۵۴,۷۳۰
۴۲۶۰۶۱۰ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲” عدد ۹۰,۶۷۰
۴۲۶۰۶۱۲ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲” عدد ۹۹,۴۸۰
۴۲۶۰۶۱۴ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۰ ۲۰*۳/۴” عدد ۱۱۹,۰۲۰
۴۲۶۰۶۱۸ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴” عدد ۱۵۶,۵۵۰
۴۲۶۰۶۲۰ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۲۵ ۲۵*۱” عدد ۱۹۹,۲۰۰
۴۲۶۰۶۲۲ نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۳۲ ۳۲*۱” عدد ۲۵۳,۲۷۰
۴۲۶۰۷۱۰ نیوپایپ سه راهی کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶ ۱۶*۱۶*۱۶ عدد ۱۲۸,۴۳۰
۴۲۶۰۷۱۲ نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰*۲۰ عدد ۱۸۳,۳۸۰
۴۲۶۰۷۱۴ نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵*۲۵ عدد ۲۴۷,۵۱۰
۴۲۶۰۷۱۶ نیوپایپ سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲ ۳۲*۳۲*۳۲ عدد ۴۱۴,۷۷۰
۴۲۶۰۷۴۰ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶ ۱۶*۲۰*۱۶ عدد ۱۱۴,۶۰۰
۴۲۶۰۷۴۲ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶*۱۶ عدد ۱۱۴,۲۸۰
۴۲۶۰۷۴۴ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰ ۲۰*۱۶*۱۶ عدد ۱۵۸,۷۶۰
۴۲۶۰۷۴۶ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰*۱۶ عدد ۱۵۸,۷۶۰
۴۲۶۰۷۴۹ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶*۲۰ عدد ۲۰۳,۷۰۰
۴۲۶۰۷۵۰ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵ ۲۵*۱۶*۲۵ عدد ۲۲۴,۱۶۰
۴۲۶۰۷۵۲ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰*۲۰ عدد ۱۹۵,۶۷۰
۴۲۶۰۷۵۴ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵ ۲۵*۲۰*۲۰ عدد ۲۰۵,۶۱۰
۴۲۶۰۷۵۸ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲ ۳۲*۱۶*۳۲ عدد ۳۳۰,۲۶۰
۴۲۶۰۷۶۰ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲ ۳۲*۲۰*۳۲ عدد ۳۵۴,۸۱۰
۴۲۶۰۷۶۲ نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲ ۳۲*۲۵*۲۵ عدد ۳۱۰,۴۰۰
۴۲۶۰۸۶۲ نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۰
۴۲۶۰۸۶۸ نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴*۲۵ عدد ۰
۴۲۶۰۹۱۰ نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲ *۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۱۱۷,۱۱۰
۴۲۶۰۹۱۱ نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۰
۴۲۶۰۹۱۴ نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۱۶۲,۰۸۰
۴۲۶۰۹۱۵ نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۶۱۳۱۰ نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۴۸,۵۸۰
۴۲۶۱۳۱۴ نیوپایپ سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۸۲,۵۵۰
۴۲۶۱۳۵۲ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲ ۱/۲ عدد ۷۷۴,۷۰۰
۴۲۶۱۳۵۶ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱ ۱ عدد ۱,۱۷۳,۶۶۰
۴۲۶۱۳۶۶ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۱/۲ ۱/۲ عدد ۳۶۴,۸۰۰
۴۲۶۱۳۶۷ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۰ ۲۰ عدد ۰
۴۲۶۱۳۶۸ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۳/۴ ۳/۴ عدد ۴۰۸,۹۱۰
۴۲۶۱۳۶۹ نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۵ ۲۵ عدد ۴۸۴,۰۵۰
۴۲۶۱۵۱۰ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۲۱,۵۰۰
۴۲۶۱۵۱۲ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۲۰ عدد ۱۶۰,۵۸۰
۴۲۶۱۵۱۴ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۵۸,۱۶۰
۴۲۶۱۵۱۶ نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۱۶ عدد ۱۶۰,۵۸۰
۴۲۶۱۵۴۲ نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲ ۱/۲ عدد ۰
۴۲۶۱۵۴۶ نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱ ۱ عدد ۰
۴۲۶۱۵۵۸ نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۱/۲ ۱/۲ عدد ۱۹۶,۹۴۰
۴۲۶۱۵۵۹ نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ رزوه ای و کوپلی ۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۰
۴۲۶۱۵۶۰ نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۳/۴ ۳/۴ عدد ۲۷۳,۲۹۰
۴۲۶۱۵۶۱ نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۳۳۴,۴۷۰
۴۲۶۱۶۱۰ نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲ عدد ۸۵,۴۰۰
۴۲۶۱۶۱۴ نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۱۱۷,۶۰۰
۴۲۶۱۶۱۸ نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۳/۴*۲۵ ۲۵*۳/۴ عدد ۱۸۱,۲۷۰
۴۲۶۱۷۱۰ نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۱۶ *”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۱۳۸,۴۶۰
۴۲۶۱۷۱۴ نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۱۵۸,۲۱۰
۴۲۶۱۸۱۰ نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۱۶ عدد ۲۲۸,۵۸۰
۴۲۶۱۸۱۲ نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶ ۱۶*۱/۲*۲۰ عدد ۰
۴۲۶۱۸۱۴ نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲*۲۰ عدد ۰
۴۲۶۹۰۵۲ نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱/۲ ۱/۲ عدد ۳۳۱,۳۵۰
۴۲۶۹۰۵۶ نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱ ۱ عدد ۵۷۶,۸۸۰
۴۲۶۹۰۶۰ نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ ۱/۲ عدد ۳۳۰,۴۵۰
۴۲۶۹۰۶۱ نیوپایپ شیر سوئیچی تو پیچ کوپلی ۱/۲*۲۰ ۲۰*۱/۲ عدد ۳۷۳,۵۱۰
۴۲۶۹۰۶۲ نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۳/۴ ۳/۴ عدد ۳۸۹,۴۹۰
۴۲۶۹۰۶۳ نیوپایپ شیر محرک الکتریکی ۲۲۰ ولت ۰ عدد ۰
۴۲۹۱۲۱۶ نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۱۵,۲۲۰
۴۲۹۱۶۲۰ نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۲۷,۳۶۰
۴۲۹۲۰۲۵ نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۴۶,۱۷۰
۴۲۹۲۶۳۲ نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر ۳۲ متر ۷۱,۸۲۰
۴۲۹۳۲۴۰ نیوپایپ لوله ۴۰ میلی متر ۴۰ متر ۱۳۳,۳۸۰
۴۲۹۴۱۵۰ نیوپایپ لوله ۵۰ میلی متر ۵۰ متر ۱۷۲,۷۱۰
۴۲۹۵۱۶۳ نیوپایپ لوله ۶۳ میلی متر ۶۳ متر ۲۱۸,۸۸۰
۴۲۹۸۰۱۰ نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۰
۴۲۹۸۰۱۲ نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۰
۴۲۹۸۰۱۴ نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۰
۴۲۹۸۰۱۶ نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر ۳۲ متر ۰
۴۲۹۹۰۱۰ نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر ۱۶ متر ۰
۴۲۹۹۰۱۲ نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر ۲۰ متر ۰
۴۲۹۹۰۱۴ نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر ۲۵ متر ۰
۴۲۹۹۰۱۶ نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر ۳۲ متر ۰
لیست اجناس نیوپایپ
برچسب گذاری شده در:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما